نمودار ها و گزارشات


تعدادی از نمودار ها و گزارشات تولید شده توسط شرکت فرابری داده های کامپیوتر برای آزمون های مختلف در لیست زیر درج شده است. بری مشاهده هریک از این نمودار ها و گزارشات، بر روی عنوان مربوطه کلیک نموده تا فایل PDF آن را مشاهده نمایید.


نمودارها

نمودار مقایسه مدارس منطقه دو مرحله میانگین نمره درس 3D
نمودار مقایسه مناطق دو مرحله میانگین نمره درس 3D
نمودار مقایسه مدارس منطقه دو مرحله میانگین نمره درس 3D
نمودار مقایسه مدارس منطقه بتفکیک درس 3D
نمودار مقایسه کلاس های مدرسه بتفکیک درس 3D
نمودار مقایسه کلاس های مدرسه بتفکیک درس 3D
نمودار مقایسه مناطق میانگین نمره کل دو مرحله
نمودار مقایسه مناطق میانگین درس 3D
نمودار مقایسه مناطق میانگین درس 3D
نمودار مقایسه مدارس منطقه بتفکیک درس 3D

لیست ها

لیست مقایسه مناطق استان
لیست مقایسه مناطق در دو مرحله آزمون
لیست مقایسه مدارس منطقه
لیست مقایسه مدارس در دو مرحله آزمون
لیست مقایسه مدارس استان
لیست مقایسه کلاس های منطقه
لیست مقایسه کلاس های مدرسه
لیست مقایسه کلاس در استان

کارنامه ها

کارنامه محرمانه آموزشگاه
کارنامه محرمانه منطقه
کارنامه داوطلب
کارنامه محرمانه کلاس

ارزشیابی دبیران

فرم ارزشیابی
خلاصه کارنامه دبیر
کارنامه دبیر در کلاس
رتبه بندی دبیران
نمودار روش تدریس
نمودار
نمودار میانگین عملکردها

سایر موارد

تجزیه و تحلیل سئوالات آزمون
درصد پاسخگویی و فراوانی به سئوالات مدرسه
درصد پاسخگویی و فراوانی به سئوالات منطقه
نظرخواهی
نفرات برتر کل استان
نفرات برتر کل منطقه