درباره ما


شرکت فرابری داده‌های کامپیوتر با ربع قرن تجربه در امر برگزاری و اعلام نتایج آزمونها با استفاده از بهترین روشهای علمی روز خوشوقت است خدمات کمی و کیفی خود را با ذکر عناوین فعالیتها به استحضار شما گرامیان برساند:

این شرکت همواره خود را موظف به اجرای درست و منطبق با آخرین روشهای علمی روز در امر اجرا و اعلام نتایج آزمونها می داند به همین جهت از ارائه هرگونه مشاوره، راهنمایی و نشان دادن مسیر راه منطبق با منویات شما عزیزان و همچنین تطبیق آن منویات با روشهای صحیح از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. پشتوانه این شعار عملکرد طولانی و مشوقهای مکتوب شما در همه آزمونهای استخدامی، استعدادهای درخشان، مدارس نمونه، پیشرفت تحصیلی و. .. (چنانچه مایل باشید سوابق کاری شرکت مستند و قابل ارائه است ) می باشد. به منظور ارتقاء سطح اعتماد شما شرکت آماده پاسخگویی به همه کارشناسان و کسانی که صاحب نظر در این زمینه می باشند خواهد بود. پر واضح است که هدف اصلی دست اندر‌کاران امر آموزش ارائه و انتقال درست مطالب درسی است که طبق برنامه ارائه شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی درسی آموزش و پرورش که بطور رسمی اعلام شده است می‌باشد. به همین جهت در اولین قدم در حد توان کوشش می‌شود که علاوه بر ایجاد فضای آموزش استاندارد و با کمال صداقت در محیطی آرام و صمیمی مسئولین امر آموزش و دانش‌آموزان جهت نیل به هدف اعلام شده کوشا باشند. هر اندازه که در این اولین قدم تلاش بیشتر شده باشد به همان اندازه امیدوار هستیم این کوششها، در نتایج بر آمده از آزمون ظهور و بروز یابد.  آزمونهایی که در سطح آموزشگاهها برگزار می شود به دو ‌گونه است.

1ـ آزمونهایی که مسئولین انتظاردارند که هر دانش‌آموز به سطح معینی از پیشرفت رسیده باشد.

با بدست آوردن نمره خام هر درس و در حالت صفر تا 20 معمولاً نمره 10 و در نمره توصیفی، نمره E  نمره قبولی محسوب میشود. همچنین برای رتبـه بنـدی دانش‌آموزان نمرات خـام دروس را مستقیماً و گاهی با اعمال ضرایبی، معدل دانش‌آموزان را محاسبه و براساس آن دانش‌آمـوزان را رتبه بندی می‌کنند و متعاقب آن اقدام به صدورکارنامه می‌نمایند.

2ـ آزمونهایی که برگزارکنندگان آن می‌خواهند میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان  را بسنجند.


از این آزمون دو هدف عمده دنبال میشود:

2ـ1ـ سیستم آمـوزش تا چه حد توانسته است مطالـب درسی را به دانـش‌آمـوزان انتـقال دهد ( به چه مـیزان در این امر موفق بوده است ) همچنین نقاط ضعف و قوت این سیستم را مورد ارزیابی قرار‌ بدهد و در صدد مرتفع نمودن آن برآید مثلاً در چه مناطقی دانش‌آموزان در درس   xنسبت به کلـیه دانش‌آمـوزان پیشرفت قابل قـبولی را نشـان نمی‌دهند. کیفـیت تـوزیع آمـاری دانـش‌آموزان در هر درس و کل آزمـون به چه نحـو بوده است و همچنین بتوان به میزان سـطح علمی دانـ‌‌ش‌آمـوزان هر منطقه دسترسی داشت و مناطق مختلف را مقایسه کرد و علت کم و یا زیاد بودن این پیشرفت را جستجوکرد.

2ـ2ـ هدف دیگر برگزارکنندگان  نحوه عملکرد دانش آموزان، ایجاد روحیه رقابت مثبت آموزشی و محیطی سرشار از نشاط و سرزندگی در امر فراگیری مطالب درسی، نهادینه کردن و اصل قـراردادن بنیه دانشآموزان در عرصه علم و آمـوزش است. به همین منظور کوشش می‌شود تا آنجا که از مسیر درست خارج نشوند مانند آینه کلیه فعالیتهای دانش‌آموزان را در غالب کارنامه، نمودار و گزارشات مختلف به خودش منعکس نمایند.

شرکت فرابری داده‌های کامپیوتر با توجه به مطالب فوق به اختصار به شرح کلیه فعالیتهای خود در جهت نیل به اهداف مورد نظر می‌پردازد. بدیهی است هر زمان که مسـئولین محترم آزمون ها علاقه‌مندی خود را جهت ارائه هرگونه شرح وتفصیل بیشتر خدمات ارائه شده نشان دهند با کمال میل آماده ارائه مطالب و مشاوره های لازم  خواهد بود.